دانلود فایل دانلود رایگان خرید

خرید و فروش فایل

بازیافت فضولات مرغداری های گوشتی جهت طراحی واحدهای بیوگاز

بازیافت فضولات مرغداری های گوشتی جهت طراحی واحدهای بیوگاز

بازیافت فضولات مرغداری های گوشتی جهت طراحی واحدهای بیوگاز

اهداف این مطالعه به بررسی فضولات مرغداری از نظر کمی وکیفی، جهت تولید انرژی الکتریکی با استفاده از بیوگاز تولیدی از سیستم
بیوگاز احداث شده می پردازد. هدف از این مطالعه در جهت نیل به تولید انرژی و حفاظت محیط زیست می باشد.
ابتدااز طریق مطالعات میدانی، مشاهدات، پرسش نامه و... اطلاعات گردآوری گردید. سپس از طریق مطالعات آزمایشگاهی و ساخت یک
دستگاه آزمایشگاهی توسط محقق، اطلاعات لازم جهت طراحی یک سیستم گردآوری شد. با توجه به نتایج بدست آمده میزان بیوگا ز
تولیدی 380 لیتر به ازای هر کیلوگرم ماده جامد آلی وزمان ماندگاری در دمای 37 درجه سانتیگراد 12 روز برآوردگردید.در نتیجه استفاده
از روش ناپیوسته در تولید انرژی الکتریکی از بیوگاز با تخمین هزینه های نصب واحداث در مقایسه با روش پیوسته، می تواند مناسب وبا
صرفه باشد.
کلیدواژه: بیوگاز،انر ژی،محیط زیست،ناپیوسته،پیوسته
Key word:Biogas,Energy,Environmen,Batch,Continious

برای خرید و دانلود این محصول لطفا به انتهای همین صفحه مراجعه بفرمایید

 

مقاله بازیافت فضولات مرغداری های گوشتی جهت طراحی واحدهای ...
www.civilica.com/Paper-NCWM05-NCWM05_016=بازیافت-فضولات-...
مقاله بازیافت فضولات مرغداری های گوشتی جهت طراحی واحدهای بیوگاز, در پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند (5th National Congress on Waste Management) توسط ...
بازیافت فضولات مرغداری های گوشتی جهت طراحی واحدهای بیوگاز
www.civilica.com/Printable-NCWM05_016=بازیافت-فضولات-مرغداری-ها...
اهداف این مطالعه به بررسی فضولات مرغداری از نظر کمی وکیفی، جهت تولید انرژی الکتریکی با استفاده از بیوگاز تولیدی از سیستم بیوگاز احداث شده می پردازد.
[PDF]دریافت گواهی PDF مقاله - سیویلیکا
www.civilica.com/PdfExport-NCWM05_016=بازیافت-فضولات-مرغدار...
ﺑﺎﺯﯾﺎﻓﺖ ﻓﻀﻮﻻﺕ ﻣﺮﻏﺪﺍﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺑﯿﻮﮔﺎﺯ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ (ﺳﺎﻝ:1389). ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ۷ ﺻﻔﺤﻪ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻥ: ﺳﻮﺳﻦ ﺍﻳﻤﺎﻧﻲ ﭼﮕﻨﻲ - ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ...
[PDF]بازیافت فضولات مرغداری های گوشتی جهت طراحی واحدهای بیوگاز
aryaparto.com/fa/wp-content/uploads/2015/06/1-39.pdf
ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻓﻀﻮﻻت ﻣﺮﻏﺪاری ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺑﯿﻮﮔﺎز. ﺳﻮﺳﻦ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﭼﮕﻨﯽ. 1. ، ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻟﻤﺎﺳﯽ. 2. ، ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺑﻬﺮاﻣﯽ. 3. ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی. 1.
شما از این صفحه در 4/28/16 بازدید کردید.
پاد: بازیافت فضولات مرغداری های گوشتی جهت طراحی واحدهای ...
pad.um.ac.ir/file/view/7659363
بازیافت فضولات مرغداری های گوشتی جهت طراحی واحدهای بیوگاز. بازیافت فضولات مرغداری های گوشتی جهت طراحی واحدهای بیوگاز. محدود; 3 ...
دانلود مقاله بازیافت فضولات مرغداری های گوشتی جهت طراحی ...
www.getpaper.ir/بازیافت-فضولات-مرغداری-های-گوشتی-جهت-ط.htm
دانلود مقاله بازیافت فضولات مرغداری های گوشتی جهت طراحی واحدهای بیوگاز. سال انتشار: ۱۳۸۹. محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند. تعداد صفحات: ۷.
بازیافت فضولات مرغداری های گوشتی جهت طراحی واحدهای ب ...
easypaper.parsiblog.com/.../بازيافت+فضولات+مرغداري+هاي+گوشتي+جه...
۲۱ دی ۱۳۹۲ ه‍.ش. - بازیافت فضولات مرغداری های گوشتی جهت طراحی واحدهای ب + pdf. وبسایت تخصصی علوم محیطی و عمرانی ، بانک دانلود رایگان مقالات ، پایان نامه ...
[PDF]اﻧﺮژي از ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﺮﻏﺪاري ﮔﻮﺷﺘﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﺮم آﺑﺎد و ﺑﺎز
rms.scu.ac.ir/Files/.../نسخۀ%20چاپ%20شده.pdf20111120204055906.pdf
ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﮐﻮد. و. اﻧﺮژي از ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﺮﻏﺪاري ﮔﻮﺷﺘﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﺮم آﺑﺎد. ﺳﻮﺳﻦ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﭼﮕﻨﯽ. 1. *،. ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺑﻬﺮاﻣﯽ. 2. و. ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻟﻤﺎﺳﯽ. 3. ﭼﮑﯿﺪه. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻀﻮﻻت ﻣﺮﻏﺪاري از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ وﮐﯿﻔﯽ، ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧـﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ. ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ... در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻮﮔﺎز ﺑﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﺼﺐ و.
بازیافت فضولات مرغداری های گوشتی جهت طراحی واحدهای ب ...
melkad.ir/.../بازيافت+فضولات+مرغداري+هاي+گوشتي+جهت+طراحي+واحدهاي+...
بازیافت فضولات مرغداری های گوشتی جهت طراحی واحدهای ب - مهندسی + عمران + آبادانی + توسعه ... بازیافت فضولات مرغداری های گوشتی جهت طراحی واحدهای ب + pdf ...
تصاویر برای بازیافت فضولات مرغداری های گوشتیگزارش تصاویر
نتیجه تصویری برای بازیافت فضولات مرغداری های گوشتی
نتیجه تصویری برای بازیافت فضولات مرغداری های گوشتی
نتیجه تصویری برای بازیافت فضولات مرغداری های گوشتی
نتیجه تصویری برای بازیافت فضولات مرغداری های گوشتی
تصاویر بیشتر برای بازیافت فضولات مرغداری های گوشتی
[DOC]بانک مقالات سایت بهداشت محیط ایران
www.ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/.../494_maghalat.doc
انواع زباله های بیمارستانی و روشهای دفع آن · - باتریهای ... بررسی سایر کشورها در جع آوری زباله های شهری ... بازیافت فضولات مرغداری های گوشتی جهت طراحی واحدهای ب.
مقالات حاوی کلیدواژه "مرغداری گوشتی" - علم نت
elmnet.ir/keyword/مرغداري%20گوشتي
بررسي رابطه سرعت جريان هواي سالن و عملكرد جوجه هاي گوشتي در واحدهاي مرغداري ... بررسي توليد انرژي از فضولات مرغداريهاي گوشتي (مطالعه موردي استان خوزستان).
[PDF]دریافت فایل - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/723098
ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ، درﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن. ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ...... ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻓﻀﻮﻻت ﻣﺮﻏﺪاري ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ واﺣﺪﻫﺎي ﺑﯿﻮﮔﺎز، ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ. -9.
[DOC]اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ...
www.iau-saveh.ac.ir/Files/Congress.../_2011-09-11_03.35.32_مقاله6.doc
بررسی و تحلیل میزان مصرف انرژی در پرورش جوجه های گوشتی ... غذایی، الکتریسیته، نیروی انسانی و انرژی های خروجی را وزن ذخیره شده در لاشه مرغ و فضولات بستر، تشکیل می دادند. ..... طراحی سيستم بازيافت انرژی در مجتمع صنعتی توليد تخم مرغ.
[PDF]ارزیابی شاخص های انرژی در مرغداری های گوشتی ... - واحد ...
www.tiau.ac.ir/portals/0/umag/wz6.pdf
ﻫﺎي اﻧﺮژي در ﻣﺮﻏﺪاري. ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده. ﻫﺎ ... ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ ﺷﺎﻣﻞ وزن. ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﻻﺷﻪ ﻣﺮغ و ﻓﻀﻮﻻت ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ... ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎي ﻣﺮﻏﺪاري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺪل. CCR. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . از. 25 ...... ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ. اﻧﺮژي در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ ...
بعضی فنّاوری های بازیافت ضایعات - ورمی کمپوست
www.vermfarm.com › ورمی کمپوست
این فنّاوری ها به بازیافت حداکثر مواد آلی بین منابع آنها (مرغداری های بزرگ، صنایع ... این پروژه براساس استفاده از بستر طیور، فضولات سایر حیوانات مزرعه، زباله های ... تولید سالیانه واحد مرغداری مشتمل بر ۴۵۰ هزار قطعه جوجه گوشتی، ۱۳ هزار قطعه مرغ ...
راهنمای جامع پرورش مرغ گوشتی - ایران صنعت - وابسته به ...
www.isanat.com/guide/product-line/item/958-poultry.html
۳۰ مرداد ۱۳۹۲ ه‍.ش. - امروز به بررسی اصول و روش های پرورش مرغ گوشتی می پردازیم تا با کلیات پرورش ..... کنند و همچنین احتراق دردستگاه های گرم کننده و تخمیر فضولات طیور نیز گازهای زیان آور را ..... آشنایی با روش بازیافت زباله و تولید کود کمپوست.
فرصت های سرمایه گذاری استان کردستان :: استانداری کردستان
www.ostan-kd.ir/Default.aspx?TabID=65
تولید انواع کیسه های بزرگ لمینت شده 11. احداث پالایشگاه دام ... تولید کود آلی از فضولات مرغداری 42. گوشت بسته ... اجرای طرح پرورش مرغ اجداد گوشتی 2. احداث گاوداری ... الیاف پلی استر از طریق بازیافت پت طرح تولید تسمه خودرو نانو الیاف 10 ...
اصول جامع و نوین پرورش طیور - نحوه طراحی یک مرغداری گوشتی
avicultureet.blogfa.com/category/3
اصول جامع و نوین پرورش طیور - نحوه طراحی یک مرغداری گوشتی - مورد تایید وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی. ... آبکی بودن مدفوع طیور نشانه بیماری است ( 2015/12/20 ) ... متقاضیان طرح های مرغداری و دامداری بعد از انتخاب طرح مورد نظر، باید نسبت به تهیه زمین و طی مراحل اداری مربوط اقدام ..... مزیت استفاده از فرآورده های بازیافتی در تغذیۀ طیور
[PDF]مديريت دفع سالم و بهداشتي لاشه حيوانات.PDF - سازمان جهاد ...
www.kermanshah.maj.ir/_.../مديريت%20دفع%20سالم%20و%20بهداشت...
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي داﻣﭙﺰﺷـﻜ ... ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي دﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻏﻴـﺮ ... ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﻲ و ﺗﺨﻤﮕﺬار ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ ا ... ﻓﻀﻮﻻت ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻮد در اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﺻﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻟـﺬا. اﺟﺮاي.
فضولات طیور به عنوان منبع انرژی - مرغ مادر گوشتی "جوجه ...
mehrjojeh.blogsky.com/1393/06/page/2
۷ شهریور ۱۳۹۳ ه‍.ش. - نمونه های کنجاله سویا، که از سراسر آمریکا جمع آوری شدند، مقدار کولین آنها به .... کروماتوگرافی یونی نشان می‌دهد که میانگین بازیافت در حامل‌های مختلف ...
آنالیز پسماند - مدیریت پسماند شهرداری اصفهان
www.isfwmo.ir/انتشارات-و-مستندات/مقاله-ها/استحصال.../26?...
۴ روز پیش - مروری بر روش های بازیافت پلی اتیلن ترفتالات (PET) .... بازیافت و تولید انرژی از یک واحد مرغداری گوشتی در شهرستان خرم آباد ... هدف این مطالعه بررسی فضولات مرغداری از نظر کمی و کیفی، جهت تولید انرژی الکتریکی ناشی از ...
انجام پایان نامه - سایت بورس آگهی و نیازمندی
www.boorsagahi.com/Pages/Agahi-6280-_انجام_پايان_نامه.aspx
انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال بازیافت اطلاع رسانی روابط عمومی و ...... بازيافت فضولات مرغداري هاي گوشتي جهت طراحي واحدهاي بيوگاز Fulltext
فایل (دانلود مقالات فصلنامه آب و فاضلاب) [بایگانی] - سایت ...
www.njavan.com › ... › مهندسی عمران › عمران › آب › هیدرولیک
۱۹ شهریور ۱۳۹۲ ه‍.ش. - زباله های شهری ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]) .... بازیافت فضولات مرغداری های گوشتی جهت طراحی واحدهای ب ([تنها کاربران عضو ...
فرصت های تولید و تجارت - دام و طیور
infobusiness.blogfa.com/tag/دام-و-طیور
ورمی کمپوست ماده ای است که از بازیافت زباله های خشک و تر به دست می آید. ... بین این نوع فضولات، از فضله مرغ، به دلیل اسیدی بودن و مدفوع اسب، به دلیل ویروسی .... در تمامی نژادهای گوشتی 25 درصد از بره های ماده برای باروری جایگزین 25 درصد از میش ...
فراخوان ارسال مقاله پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
www.symposia.ir/NCWM05=پنجمین-همایش-ملی-مدیریت-پسماند.html
۲۱ بهمن ۱۳۸۸ ه‍.ش. - (Mentha piperita L.) بررسی کمی و کیفی پتانسیل بازیافت پسماند جامد ... بازیافت فضولات مرغداری های گوشتی جهت طراحی واحدهای بیوگاز; امکان ...
دانلود ها - شبکه خبری و اطلاع رسانی اینترنتی صنعت مرغداری ...
www.itpnews.com/index.php?limitstart2=13&limit...
کمپانی Arasco Foods ، یکی از کمپانی های مرغداری پیشتاز در خاورمیانه به ... را به عنوان جایگزینی برای آنتی بیوتیک در پرورش جوجه های گوشتی بررسی کردند. .... یکی از فارم های مرغداری نپال تصمیم دارد تا با استفاده از گاز متصاعد شده از فضولات طیور ... به استخراج پروتئین خوراک دام با استفاده از بازیافت فاضلاب گشته است .
مرغداری Archives | شترمرغ
ostrich.irostrich.com/tag/مرغداری
الف : شستشو و ضدعفونی کردن سالن های مرغداری ب : شستشو و ضد عفونی لوازم و ... در این مقاله سعی شده مشخصات و ابعاد یک واحد مرغ گوشتی به ظرفیت ۲۰۰۰۰ قطعه .... از این رو احتیاج به پایه نداشته و مقدار ریخت و پاش غذا نیز کم و خطر آلودگی غذا با مدفوع و .... ۴) هزینه سوخت در سالنهای با سیستم تهویه ترکیبی به جهت بازیافت انرژی از ...
فرصت های سرمایه گذاری دراستان
www.ask-kurd.ir/fa/forsat
فرصت های سرمایه گذاری استان کردستان. فرصت های سرمایه ... تولید کود آلی از فضولات مرغداری گوشت بسته بندی شده ... بخش کشاورزی: اجرای طرح پرورش مرغ اجداد گوشتی ... الیاف پلی استر از طریق بازیافت پت طرح تولید تسمه خودرو نانو الیاف 10 ...
تبدیل ضایعات و فضولات صنعت مرغداری به سوخت بیولوژیکی
www.bbk-iran.com/.../تبدیل-ضایعات-و-فضولات-صنعت-مرغداری-به-س...
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ ه‍.ش. - پس از آن، از فشردن بخارات و تفاله های فضولات و ضایعات، سوخت مایع ... و فضولات مرغهای گوشتی، بوقلمون و مواد موجود در بستر مرغداریها ( کف ...
روستای برج خیل کیاکلا(سیمرغ) - پرورش دام وطیور و...
borjkheyl.blogfa.com/category/25
مدیریت بستر در سالنهای پرورش جوجه های گوشتی ... میزان مصرف آب در سالن و نتیجتاً باعث افزایش دفع فضولات به صورت آبکی می گردد. .... صنعت طیور کاهش آمونیاک سالن های پرورش می با شد به نحوی که مرغدار بخصوص در طیوری که ... قابل بازیافت
[PDF]520 K
https://journals.ut.ac.ir/article_35415_fa4b133521338eaebb34204bf7f4...
توسط امینیان - ‏2013
ﻳـﺎ. ﺭﻋﺎﻳـﺖ. ﻧﻜـﺮﺩﻥ. ﻛﺎﻣـﻞ ﺍﺻـﻮﻝ. ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ. ﻭ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ،. ﺑﺨﺸﻲ. ﺍﺯ. ﺍﻳـﻦ. ﺟﻮﺟـﻪ. ﻫـﺎﻱ. ﮔﻮﺷـﺘﻲ. ﺍﺯ. ﺑـﻴﻦ. ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ. ﺭﻓﺖ . ﺣﺘﻲ. ﺩﺭ ..... ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﻓﻀﻮﻻﺕ ﮔﺎﻭﺩﺍﺭﻱ ﺭﺍﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻭﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ.
دانلود مقاله طراحی سيستم بازيافت انرژی در مجتمع صنعتی ...
esffile.ir/bankmaghale/دانلود-مقاله-طراحی-سيستم-بازيافت-انرژ/
دانلود مقاله طراحی سیستم بازیافت انرژی در مجتمع صنعتی تولید تخم مرغ (کد ۸۳) ... سالانه حدود ۸۵۲۸۱۴ تن کود تازه، در مرغداری‌های پرورش‌دهنده مرغ‌های گوشتی و مرغ‌مادر در ... برای تصفیه این فضولات، می‌توان از روش هوازی یا روش بی‌هوازی، استفاده نمود.
ضایعات مرغداری - لینک گردی
nimbar.ir/news/ضایعات-مرغداری
تبدیل ضایعات و فضولات صنعت مرغداری به سوخت … موفقیت در تبدیل ... برای بازیافت ضایعات واحدهای جوجه کشی، کشتارگاه، مرغداری ها ... ترجمه نیچه ... اصول جامع و نوین پرورش طیور - نکات فنی در احداث سالن های مرغداری گوشتی - مورد تایید وزارت .
[PDF]چکيده نتايج مرغداري گوشتي - مرکز آمار ایران
www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1391/ch_m_gushti91.pdf
۱۴ فروردین ۱۳۷۰ ه‍.ش. - ﻣـﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان. ﭼﮑﯿﺪه. ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﺳﺮﺷﻤﺎري. از ﻣﺮﻏﺪاري. ﻫﺎي. ﭘﺮورش. ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ. ﺳﺎل ... ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ دو رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻬﻢ ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ و ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار در ﺗﯿﺮﻣـﺎ.
مقاله های تخصصی فارسی مدیریت پسماند - سازمان مدیریت ...
pasmand.tehran.ir/Default.aspx?tabid=176
150+ مورد - مقالات زیر در قالب فایل PDF است برای مشاهده آنها نیاز به نصب ...
عنوان سند
دسته بندی
اندازه فایل
کلیک.
مديريت زباله های بتنی
زباله
1.38 MB
366.
بازيافت از ضايعات الكترونيک بر منابع مواد
بازیافت
1.57 MB
220.
مدیریت بستر در سالنهای پرورش جوجه های گوشتی - کشاورزی
mazraehdaran.com/.../537-مدیریت-بستر-در-سالنهای-پرورش-جوجه-های-...
مدیریت بستر در سالنهای پرورش جوجه های گوشتی. ... بطور كلی بستر به مخلوطی از فضولات دفعی طیور وكاه و كلش كه در در ابتدای دوره در سالن پرورش پخش شده، اطلاق ...
زئولیت 1 - زمین کاو
www.zaminkav.com/زئولیت/4368-زئولیت-1
از فضولات نیمه مایع در سالنهای بزرگ مرغداری، باعث ایجاد بوی نا مطبوع و زننده می ... تاثیر زئولیتها بر فضولات جوجه های گوشتی : ... با پیشرفت و توسعه فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه دستیابی به راه و روشهای اقتصادی برای بازیافت مواد غذایی از ...
مرغداري گوشتي - bankpoultry مرکز اطلاع رسانی طیور ایران ...
bankpoultry.ir/modules.php?name=Bank&t=1...مرغداري%20گوشتي
50+ مورد - قیمت نهاده های مرغداری. قیمت جوجه یک روزه. جدیدترین قیمت وارد شده ...
ردیف
نام مرغداري
مديرعامل
استان
1
قهستان
احمد اسماعيلي
خراسان
2
کسما
هادی آیره
گيلان
مرکز توانمند سازی و کارآفرینی زنان - بلدرچین
mjtkz.com/index.aspx?siteid=1&pageid=239
... ماکارون” · خانم هایده شیرازی مديرعامل شرکت بازيافت مواد و توليد کود آلی کرمانشاه .... 6- در برابر بسياري از بيماري هاي مرغ ها مقاومت دارند. .... از ديگر گونه هاي بلدرچين تيپ گوشتي يا توليد تخم مي توان به بلدرچين هاي coturnix و pharaoh اشاره داشت. .... قسمت تحتاني هر قفس با كف فلزي پوشانده مي شود و فضولات جمع شده يا بصورت ...
اتحادیه مرغداران استان تهران - استفاده از حشرات در رژیم غذایی ...
www.abpt.ir/index.php?option=com_content&view=article...
۶ دی ۱۳۹۱ ه‍.ش. - به لحاظ اقتصادی ، در مجموع هزینۀ پرورش حشرات و تغذیۀ آنها با فضولات ارگانیک کمتر از تغذیۀ ... پژوهش های مربوط به سلامت در مرغ های مادر گوشتی.
دانلود مقاله های تخصصی پسماند-مواد زاید جامد • جمع آوری و دفع ...
www.mozh.org/Forum/solid-waste/topic-t4113.html
مديريت پسماند جامد ( آوار و نخاله هاي ساختماني) بعد از وقوع زلزله احتمالي در شهر تهران ... و بررسی تنوع آنها در مناطق روستایی کشور با تاکید بر پسماندهای جامد عادی و فضولات دامی ... بازیافت و تولید انرژی از یک واحد مرغداری گوشتی در شهرستان خرم آباد
انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال ...
pazohesh.ir/.../انجام-پایان-نامه-های-کارشناسی-و-ارشد-و-تهیه-پروپوزال-پا...
ارائه شیوه جدید بازیافت پوست سبز پسته برای تهیه مربا Fulltext 89. ارائه ی .... استفاده از امواج التراسوند وکیتوزان در فراورده های گوشتی Fulltext 180. ...... بررسی تولید انرژی از فضولات مرغداریهای گوشتی (مطالعه موردی استان خوزستان) Fulltext 656.
مروري بر كاربردهاي مواد جانبي حاصل از كارخانجات چرم
www.ardalan.id.ir › فهرست › طيور و پرندگان زينتي
۲۴ اسفند ۱۳۸۶ ه‍.ش. - 1 پست - ‏1 نویسنده
ضایعات حاصل از مراحل چرم‌سازی شامل تراشه های نرم پوست، سرپشم ... همچنین نتایج آزمایشات متعدد حاكی از این است كه كاربرد ضایعات چرم در تغذیه جوجه‌های گوشتی، ... اغلب مرغداران در برنامه‌های غذایی طیور، فراوانی و كمیابی مواد اولیه را در ... شهری، فضولات حیوانات مزرعه و اخیراً ضایعات كارخانجات چرم و سالامبور اشاره نمود.
زئولیت - راسخون
rasekhoon.net › مقالات › علم و دانش › علوم فنی و مهندسی › معدن
تاثیر زئولیتها بر فضولات جوجه های گوشتی : ... توسعه فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه دستیابی به راه و روشهای اقتصادی برای بازیافت مواد غذایی از .... مرغ تخمگذار.
دریافت طرحهای توجیهی آماده پرورش مرغ گوشتی-تخمگذار-بومی ...
3000tarh.blog.ir/.../دریافت-طرحهای-توجیهی-آماده-پرورش-مرغ-گوشتی-تخ...
۱۷ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - نمونه طرح توجیهی تجهیز و توسعه و نوسازی واحد تولید و پرورش مرغ تخم گذار بومی ... دانلود نمونه طرح های توجیهی آمادۀ بانکی،صنعتی،گردشگری،خدماتی،کامفار ... طرح های توجیهی بازیافت ضایعات (۳۵); طرح های توجیهی نانو تکنولوژی (۲۸); دانلود .... طرح توجیهی تولید کود آلی از فضولات مرغداریها و کود آلی از فضولات دامی.
[DOC]65
www.daneshir.ir/fileEssay/worm3-noormohamadi-87-9-25-2.doc
با وجود اين، بين سالهاي 1960 تا 1977 سرانه مصرف گوشت و فرآورده هاي گوشتي از ..... عمل آوري شيميايي و مكانيكي و سامانه هاي بازيافت كامل مواد آلي در مزرعه استوار است. ... شايد استفاده از فضولات در تغذيه دام بيشتر مختص به گاوداري هاي بزرگ، واقع در ...
مرغ ها در مرغداری هی صنعتی اینطوری زندگی میکنن! غذاهای ...
mihanpet.ir/showthread.php?t=20620
۲۰ خرداد ۱۳۹۲ ه‍.ش. - مرغ​های گوشتی تمام عمر خود را با هزاران و شاید ده​ها هزار مرغ دیگر در ... با میله​های قفس و مرغ​های دیگر و همچنین، نشستن مداوم روی فضولات خود این ...
دستیابی به فناوری تبدیل کود مرغی به خوراک دام در کشور
dastchin.ir › اخبار شرکت ها
۱۴ آبان ۱۳۹۱ ه‍.ش. - اخبار شرکت های دام و طیور و آبزیان ... علاوه بر این در فضولات طیور میزان قابل توجهی از خوراک مصرفی که برای آنان قابل هضم نیست نیز وجود دارد.
[PDF]فهرست فرصتهای
golestan.investiniran.ir/OIETA_content/media/image/.../2993_orig.pdf
اﺣﺪاث ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﮔﻮﺷﺘﯽ. 100. 50. 13 ... ﮐﻮد آﻟﯽ از ﻓﻀﻮﻻت ﻣﺮﻏﺪاري ﻫﺎ. 50. 20. 27 ... ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ..... ﻃﺮح اﺣﺪاث واﺣﺪ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻓﻮم EPS. 31. 25.
بخش تخصصی طیور (جوجه های گوشتی) - تالار های تخصصی ...
forum.niksalehi.com › جانداران › حيوانات
۲۳ شهریور ۱۳۹۰ ه‍.ش. - از محاسن این روش مرغ ها برروی فضولات خود قرار نمی گیرند . ..... این کتاب ( مدیریت پیشگری از بیماری های طیور "جوجه های گوشتی ")فقط در بین ..... تحت تیپ های HA سکانس نوکلئوتیدی همه تحت تیپ های ژن HA بازیافت شده از بانک ...
معرفی - فناور آب
www.fanavarab.com/index.php?option=com_content...id...
در مرغ های گوشتی بیش از 70 درصد وزن بدن از آب تشکیل شده است. ... نامطلوب برای طیور، اغلب در آنها باعث فضولات آبکی شده، میزان مرگ و میر را بالا برده و از ... نرخ بالای بازیافت آب های آلوده تا 98% منابع ورودی بر اساس میزان املاح و ناخالصی های موجود
پلت پرس جهت خوراک دام ، کمپوست و کود - istgah.com - ماشین ...
www.istgah.com/fireview/kid_353/241999.html
همچنین به منظور رفع مشکلات دام داریها و مرغداریهای تخم گذار و یا گوشتی در رابطه با فضولات تولیدی و ... بهینه از فضولات و فاضلاب جهت مصرف در خوراک دام ، کود و یا کمپوست ( بصورت فله و یا ..... فروش دستگاههای تولید نایلون ونایلکس وخط بازیافت.
خشک کن بزرگ صنعتی و ماشین آلات فرآوری - istgah.com ...
www.istgah.com/firekeys/kid_353/key_301091365/.../708364.html
خشک کن کود و فضولات انواع دام و طیور • خط کامل آماده سازی فضولات دامی و طیور تا مرحله ... خشک کن پلاستیک های بازیافت شده ( پرک و قطعات شسته و ضدعفونی شده ... و مرغداریهای تخم گذار و یا گوشتی در رابطه با فضولات تولیدی و مشکلات زیست ...
فضولات حیوانی - دبستان پسرانه شهید محلاتی منطقه 12
mahallati-12-ba.epai.ir/tag/فضولات+حیوانی
در صنعت پرورش جوجه های گوشتی ، حجم قابل توجهی از فضولات بسترتولید می شود که به عنوان ... این عمل بازیافت فواید و ضررهایی دارد: فایده آن این است که از سوختن انرژی‌های ..... کود های آلی مانند فضولات چهار پایان اهلی ، پرندگان ( مرغداری ها ) ، بقایاس ...
مروري بر كاربردهاي مواد جانبي حاصل از كارخانجات چرم و ...
www.parsbiology.com › مقالات
ضايعات حاصل از مراحل چرم‌سازي شامل تراشه هاي نرم پوست، سرپشم حيواني، كلاژن مي‌باشند. ... آنها كمتر مي‌باشد، ‌كاربرد ضايعات چرم‌سازي را تا 4% در جيره هاي جوجه‌هاي گوشتي در ... اغلب مرغداران در برنامه‌هاي غذايي طيور، فراواني و كميابي مواد اوليه را در فصول ... خانگي و شهري، فضولات حيوانات مزرعه و اخيراً ضايعات كارخانجات چرم و سالامبور ...
دانلود پروژه کارآفريني مرغداری گوشتی ده هزار قطعه ای
nikoseresht.net/دانلود-پروژه-کارآفريني-مرغداری-گوشتی/
دانلود پروژه کارآفرینی مرغداری گوشتی ده هزار قطعه ای. 290 نمایش شنبه , ۱۹ مهر , ۱۳۹۳ پروژه های آماده کارآفرینی بدون نظر .... از محاسن این روش مرغ ها برروی فضولات خود قرار نمی گیرند . ... دانلود پروژه کارآفرینی دفتر خدمات ارتباطی و پست بانک · دانلود پروژه کارآفرینی بازیافت مواد، تولید نایلون و چاپ روی آن · دانلود پروژه کارآفرینی ...
کارکرد های ازن - شرکت هوازیست محیط آرین
ozonesolutions.ir/using-ways.html
اکسیژن فعال به سادگی قادر است همهء این آلاینده ها را اکسید نموده ، بو های ..... قدرت این اکسید کننده در شفاف سازی منابع آب با کیفیت پائین مانند آبهای بازیافتی مهم می باشد. ..... وجود گاز آمونیاک درسالن های مرغداری علاوه بر سوزش چشم، باعث بروز برخی ... استفاده از اُزُن درسالن های تولید نیمچه های گوشتی عملاً باعث بالا رفتن ضریب ...
اصول جامع و نوین پرورش طیور - جدول نور دهی بلدرچین های ...
pccell.ir/p/1c32b1b736c969856bfcce060c526eca12
اصول جامع و نوین پرورش طیور - جدول نور دهی بلدرچین های گوشتی . .... مواد غذایی در مدفوع طیور » روش جدید کشتار مرغ در مرغداری » نکات فنی در احداث سالن های ... اصول تهویه موفق مرغداری در زمستان » مزیت استفاده از فرآورده های بازیافتی در تغذیۀ طیور ...
کنترل کیفی و بهداشتی عرضه تخم مرغ - صفحه اول
envi.ir › موضوعات › بهداشت مواد غذایی
+92بازیافت زباله‌های الکترونیک ... 3- از خريد تخم مرغهای آلوده به فضولات و پر و يا شكسته و ترک دار خودداری گردد . ... تخم مرغ های موجود در بسته ها , شانه ها و كارتن ها الزامأ بايد از نظر رنگ و طبقه بندی ( وزن ) يكنواخت باشند . ... به خوبی وضع سفيده و زرده ضخامت پوسته و ترك های موئين و لكه های خونی يا گوشتی را مي توان ملاحظه نمود .
اصول جامع و نوین پرورش طیور - بزرگترین و مدرن ترین سالن ...
depp.ir/p/a513d532cbb0934f7ad9283712c1cae802
اختراعات ما توانسته بسیاری از محدودیت ها و مشکلات فنی را که در مرغداری های پیشرفته .... در طیور » تغذیه در سنین ابتدایی جوجه گوشتی » کنترل رطوبت فضولات طیور .... موفق مرغداری در زمستان » مزیت استفاده از فرآورده های بازیافتی در تغذیۀ طیور ...
ضد عفونی مرغداری و دامداری - تولید کننده گاز استریل - نیاز روز
www.niazerooz.com › ... › خدمات دامداری › تولید کننده گاز استریل
وجود گاز آمونیاک درسالن های مرغداری علاوه بر سوزش چشم، باعث بروز برخی بیماری ... استفاده از اُزُن درسالن های تولید نیمچه های گوشتی عملاً باعث بالا رفتن ضریب تبدیل .... بازیافت فیلتر طرح توجیهی باند و گاز پزشکی روغنی ( باند ، گاز و گاز .... ناشی از فضولات دام و طیور قرار دارد، گاز آمونیاک، اسید سولفوریک، اسید کربنیک، .
کارگاه آموزشی تولید کود ورمی کمپوست::كشاورزي و منابع ...
www.atinegaremehr.ir/shop/product/148
۱۲ آبان ۱۳۸۹ ه‍.ش. - سمینار افزایش بهره وری وبهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای مرغداری ... بازیافت و پسماند .... این کود به لحاظ دارا بودن انواع ویتامین ها، هورمون های رشد و عناصر غذایی مورد ... در این حالت پس از دفع فضولات کرم، با جدا کردن کرم ها از بستر، کودی ... به عنوان مثال مصرف نیم کیلو در تن خوراک طیور گوشتی باعث کاهش دوره ...
پیام های بهداشتی - ویکی سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
healthwiki.mums.ac.ir/healthwiki/index.php/پیام_های_بهداشتی
۱۶ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. - پیام های بهداشتی در حوزه موضوعی آموزش و ارتقاء سلامت ... برنامه های آموزش سلامت می تواند کمک موثری در پیشگیری از بیماری ها و ...... بازيافت زباله ، بازگشت سرمايه هاي ملي; توليد زباله كمتر ،نجات كره ... در صورتي كه فضولات حيواني زود خشك شود تخم و نوزاد مگس در آنها از ... غذاهاي گوشتي را حتما در يخچال نگهداريد .
دستور العملهای نظارت بهداشتی طیور (کشتارگاه) - سایت ...
www.environmentalhealth.ir/322
گواهی حمل بهداشتی کلیه محموله های طیور کشتاری باید هنگام ورود به کشتارگاه ... خروج این کامیونها از کشتارگاه و مراجعه به واحد مرغداری برای بارگیری مجدد با مهر و ... زیست دارند زیرا ضایعات حاصل از کشتار دام نظیر خون و اجزای گوشتی غیر قابل .... فضولات و مواد زائد دفعی در بروز بلایا ... بازیافت مواد زائد به همراه مقدمه ای بر مواد زائد.
دستگاه پلت پرس iran-banner.com
iran-banner.com/ads/66452/دستگاه-پلت-پرس
... مشکلات دام داریها و مرغداریهای تخم گذار و یا گوشتی در رابطه با فضولات تولیدی و ... فیلتر پرس ، خشک کن و پلتایزر به منظور استفاده بهینه از فضولات و فاضلاب ..... بازیافت 1-دستگاه تولید 60 سانتی فریزری برج متحرک اینورتوری کارکرده ی ...
آیا گیاهخوار بودن مهم است؟
www.vegankind.ir/index.php/component/.../401-2013-06-30-14-40-22
۹ تیر ۱۳۹۲ ه‍.ش. - پدیده گرمایش زمین · جنگل های بارانی · پلاستیک · بازیافت · زباله های الکترونیک ... مرغ های تخم گذار در قفس های بسیار کوچک به هم فشرده می شوند طوری که از فرط ... مرغهای گوشتی، طوری پرورش یافته اند که به سرعت جثه ی بزرگی پیدا ... این گاو بیچاره داخل تراک روی کف زمین افتاده بود، در فضولاتی به عمق 3 اینچ.
شرکت های مرغ | coo.ir
www.royal-mobile.coo.ir/companies/search/?state=گلستان&key=مرغ
مادر نژاد نرم افزار مدیریت مرغداری تولید کننده نرم افزار مدیریتی دام طیور گوشتی کود الی فضولات ... شرکت تعاونی فرآورده های گوشتی پنج قلم گوسره جنگل گلستان.
[DOC]مسمومیت غذایی عبارتست از مجموعه اختلالاتی
www.qums.ac.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=905eb962-038c-48cc...
1)چرخ گوشتی که ابتدا برای گوشت خام استفاده و بعد برای گوشت پخته ... آلودگي سالمونلايي در مرغداری های صنعتي سريعاً‌ منتقل مي شود . ... آلودگی تخم پرندگان به این صورت است که محل تخم گذاری ماكيان مي تواند آلوده به مدفوع آنان باشد . ..... فنیل های کلرنیه موجود در مقواهای بازیافتی و مرکب چاپ ترکیبات سمی هستند که علاوه بر ورود ...
دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا doc
fkholtavaa.alalestore.ir/.../دانلود+رایگان+طرح+توجیهی+پرورش+ماهی+قزل...
جزییات پیوند طرح توجيهي ،دانلود طرح توجيهي ،طرح توجيهي مرغداری و طیور،طرح توجيهي شترمرغ پرواری،فروردین 93. .... معمول كه در تغذیه گاو قابل استفاده می باشد، فضولات بستر جوجه های گوشتی می باشد. در صنعت پرورش جوجه های گوشتی ، حجم قابل توجهی از . .... طرح توجيهي سودآور بازیافت پت طرح تجاری توجيهي درآمدزا بازیافت ...
مرغداری - فارسی
www.tsitco.com/sch-all-مرغداری.html
توضیحات تکمیلی:موارد مصرف:صنعت طیور در کارخانه های جوجه کشی برای ... (فروشنده) انواع فضولات دامي براي كود آلي انواع كودهاي شيمياي و انواع سموم ... مخصوص طیور در بسته بندی وجهت مصارف مرغداری گوشتی وتخم گذار محل تخلیه:شیراز. .... و گلخانه ها،صنايع دارويي،شيميايي،بهداشتي3-بازيافت پساب هاي صنعتي-4-تامين آب مورد ...
دانلود پروژه پایان نامه کاراموزی - 11
www.pnut-ac.ir/pages/11
دانلود پایان نامه و پروژه های کارشناسی و ارشد طرح توجیهی پاورپوینت مقاله ... دانلود جدیدترین طرح توجیهی مرغ گوشتی 15000 قطعه ای"دانلود طرح .... به تقاضاي جامعه، قانون حفاظت و بازيافت منابع محيط زيست را به تصويب برساند و ... نگهداری فضولات.
مجموعه مقالات ششمين همايش ملي مهندسي محيط زيست همزمان با ...
www.callforpapers.ir › انتشارات علمی
۲۹ آبان ۱۳۹۱ ه‍.ش. - بازيافت لجن هاي نفتي راهكاري به منظور حفاظت از محيط زيست ..... بررسي توليد انرژي از فضولات مرغداريهاي گوشتي (مطالعه موردي استان خوزستان)
كشاورزي و دامپروري - نياز آموز
niazamoz.ir/cat/18
راهنمای کامل برنامه های جیره نویسی کامپیوتری مزارع پرورش مرغ گوشتی و تخم گذار به ..... کود حاصل از بازیافت زباله های غذایی آلی پرمشتری ترین و غنی ترین کود غیر .... بنابراین، ورمی کمپوست عبارت است از فضولات کرم به همراه درصدی از مواد آلی و ...
کارخانه خوراک دام و طیورامید سبز سرایان
omidesarayan.mihanblog.com/
... مورد توجه بوده است، ضایعات لیگنوسلولزی و هم‌چنین پسماندهای بازیافت پساب‌ها می‌باشند. ... سر لخت یا بدون پر با رنگی متمایل به آبی حاوی گره های متراکم گوشتی قرمز است. .... پرخورند و از لحاظ اقتصادی تولید گوشت آنها گران تر از مرغ است. ...... از طرفی مواد هضم نشده با غلظت بالا، تولید مدفوع بسیار چسبناکی می کند که مشکلات ...
بلدرچین، نگهداری بلدرچین، تغذیه بلدرچین، کرچ شدن ...
www.bloogle.ir/.../بلدرچین،+نگهداری+بلدرچین،+تغذیه+بلدرچین،+کر...
تخم بلدرچین برای درمان بیماری های کبدی، کلیوی، کم خونی، آسم، سل، ... 1- فروش انواع قفسهای گالوانیزه ی مرغ، بلدرچین و کبک تخمگذار و گوشتی ... نیم برشت (عسلی)، قابلیت تغذيه بالای دارد و تولید مواد خوب و سالم می کند و فضولات کمی دارد. ...... سود 40میلیون دلاری از بازیافت محصولات الکترونیکی توسط اپل · قضاوت داور بخش ...
مقاله های تخصصی فارسی مدیریت پسماند - نیکلودون
nickell.ir/p/3ccf378122664a4842bcc6e62e2344cc09
مقاله های تخصصی فارسی مدیریت پسماند جستجو ورود به سایت English .... جامد عادی و فضولات دامیپسماند275.02 KBدانلود08/26/2014849 ارزیابی فعالیت آنزیم های .... KBدانلود01/25/2012524 بازیافت و تولید انرژی از یک واحد مرغداری گوشتی در ...
فروشگاه فایل های علوم دامی و کشاورزی مجموعه مقالات کامل ...
odt88.sellfile.ir/prod-185384-مجموعه+مقالات+کامل+پنجمین+همایش+ملی+...
بررسی وضعیت ضایعات حاصل از خرما و ارائه روشهای کاربردی در بازیافت آن .... تولید بیوگاز (متان) از فضولات دامی با استفاده از فناوری هضم بی هوازی (بررسی پتانسیل و ... عوامل مؤثر بر تلفات و ضایعات واحدهای مرغداری گوشتی در استان لرستان.
انجمن گیاه‌خواران: از جایگزینی مرغ نترسید - عصر ایران
www.asriran.com › صفحه نخست › اجتماعی
۲۸ تیر ۱۳۹۱ ه‍.ش. - مثلا گوشت و مرغ و ماهي را در وعده هاي غذايي با چه چيزهايي جايگزين كنند؟ .... سبزی هم فضولات انسانی بهش میزنن ..... نامربوط است زیرا در مزارع مرغ گوشتی مرغها در قفس نگهداری نمی شوند. .... بازیافت آیفون توسط ربات های اپل (فیلم) ...
اوزون - دونالی O3
ozone.iran.sc/tag/اوزون
چون به نظر ما دیگر حدس اینکه اگر اکسیژن فعال به آلودگی های گوشت، مرغ، میوه و سبزیجات .... صنعتی می توان به ازن زنی هوا در سردخانه های نگهداری مواد غذایی، گوشتی، میوه و . .... از آنجاکه حيوانات تحت تأثير مضرات مواد شيميايي فضولات خودشان مانند گاز ..... در شفاف سازي منابع آب با كيفيت پائين مانند آبهاي بازيافتي مهم مي باشد.
همه چیز درباره پرورش بلدرچین،جوجه کشی،تغذیه بیماریهای ...
kohsarsafir.com.iis2004.shared-servers.com/اخبارومقالات/.../en.../.aspx
در مزارع بزرگ پرورش بلدرچین توصیه می شود که سرپرست های مستقل جهت ... تدريج اين علائم شديدتر و واضح تر شده و لاغري پيش رونده، مدفوع اسهالي با رنگ زرد ... در آزمايش ويروس شناسي با استفاده از تخم مرغ جنين دار و مشاهده ضايعات ايجاد شده ..... امکان بازيافت نامنظم ويروس از شش و ناي و ظهور منظم آنتي بادي پس از هفت روز وجود داشت.
قیمت کود مرغی پرنسیا
peransia.com/blog/kodi
با توجه ‌به‌ گسترش صنعت مرغداری در کشور‌ و افزایش‌ تولید کود مرغی و از طرف دیگر، کمبود مواد تغذیه‌ای‌ در خوراک ‌دام‌ و بالا بودن‌ ارزش‌ ... بازیافت ضایعات کشاورزی .... ارزش این کودها که حاوی فضولات و بستر هستند کمتر از کود جوجه های گوشتی است
کشاورزی نوین
agri-best.lxb.ir/
می توان از مدفوع حیوانی مانند گوسفند، اسب، بز و طیور ( به غیر از مرغ ) برای این منظور ... 1- رو باز: این روش بیشتر برای بازیافت زباله های شهری و همچنین برای کسانی ... مانندِ بسیاری از گیاهانِ دیگری که دارایِ برگ های گوشتی اند، رشد دادنِ این گیاه کارِ ...
پرورش ماهی در استخر - گل و گیاه
www.gologiah.ir/bakhshhaye...shilat/471-parvaresh-mahi-estakhr.html
... گاوداری صنعتی · آموزش جوجه کشی، پرورش مرغ گوشتی، تخمگذار و ایجاد مرغداری · مجموعه ... گل های گوشتی; گل های شاخه بریده .... در این روش آب بخشی از اکسیژن از دست رفته را بازیافت می کند و بدین ترتیب می توان در استخرهای ردیف پائینتر استفاده نمود. ... با به کار بردن چنین روشی به دلیل ترسیب فضولات و غیره لازم می گردد که ...
بیوتکنولوژی در کشاورزی Biotechnology - دنیای اینترنت
it.nicita.ir/p/57af4552b9f9508cd30c4f21135ae0c710
... 9 مطالعه اثر روش های مختلف برداشت و خشک کردن بر ضایعات زرشک پوستر 10 بررسی عوامل ... در بازیافت آن چاپ چکیده مقاله 22 عوامل مؤثر بر تلفات و ضایعات واحدهای مرغداری گوشتی در استان لرستان پوستر 23 تاثیر زمان برداشت، رطوبت خاک و ..... کلمپه سخنرانی 215 تولید بیوگاز (متان) از فضولات دامی با استفاده از فناوری هضم ...
خشک کن های بزرگ صنعتی و ماشین آلات فرآوری - انار
iran-tejarat.com/Ads2217/Sch226419/انار.html
خشک کن پلاستیک های بازیافت شده ( پرک و قطعات شسته و ضدعفونی شده پلاستیکی ... خط کامل آماده سازی فضولات دامی و طیور تا مرحله سرند و بسته بندی ... فروش مرغداریمرغداری گوشتی 12/000 دارای پروانه توسعه به 30/000 متراژ زمین 16 هزار متر ...
کمپوست چیست؟ - کارآفرینان شاهرود
agricultureenterpreneurship.persianblog.ir/tag/کمپوست_چیست؟
۷ فروردین ۱۳۹۰ ه‍.ش. - در روش دوم ،فضولات انسانی به کمپوست،بصورت لایه ای است و ساختن تلمباره با قرار دادن لایه های متناوبی از مدفوع و زباله بر روی هم صورت می گیرد.
طرح توجيهي پرورش كرم زباله خوار (ورمي کمپوست) - ماست موسیر
mast-moosir.rozblog.com/post/68
۲۶ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - دفن در محلهای خاص و بازیافت یا استفاده مجدد انجام می پذیرد. ... تبديل زباله به كود آلي كشاورزي مدفوع كرم يا كود آلي ورمي‌كمپوست. 13 . پرورش کرم-ورمی ... دار<


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 540,000 ریال
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 600,000 ریال
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
morghdar_431160_8155.zip11.7 MB

شستشو و ضدعفوني لوله هاي آبخوري در سالنهاي مرغداري

شستشو و ضدعفوني لوله هاي آبخوري در سالنهاي مرغداري شستشو و ضدعفوني لوله هاي آبخوري در سالنهاي مرغداري   فهرست عناوین این آموزش: با مصرف مداوم آب و گذشت زمان، در لوله هاي آبخوري سالنهاي مرغداري ابتدا رسوب املاح و سپسزنگ زدگي و بالاخره رشد جلب ك ها بوقوع م ي پيوندد و سبب م ي شود كه محيط مناسبي براي رشدميكروارگانيزمها بوجود آيد.اثرات سوء لول ههاي آلوده آ بخوريهاي سالن هاي مرغداري در گله عبارتند از:-1 كاهش اثر مصرف واكسن هاي آشاميدني.-2 افزايش تل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 22,500 تومان 20,250 تومان 10% تخفیف

آموزش کامل روش های پاک سازی سالن مرغداری

آموزش کامل روش های پاک سازی سالن مرغداری آموزش کامل روش های پاک سازی سالن مرغداری   فهرست عناوین این جزوه:   طراحی سالن های مرغداری کنترل حشرات گردگیری خارج کردن تجهیزات تخلیه بستر دفع بستر شستشو سیستم آبخوری سیستم دانخوری تعمیرات و نگهداری کنترل جوندگان و پرندگان وحشی ضد عفونی محل نصب هواکش ها محورهای هواکش هواکش ها شبکه های نصب شده بر روی هواکش ها قسمت های بالای تیرها لبه ها لوله های آب   برای خر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 22,900 تومان 20,610 تومان 10% تخفیف