دانلود فایل دانلود رایگان خرید

خرید و فروش فایل

دانلود طرح نتايج سرشماري از مرغداري هاي پرورش مرغ تخمگذار

دانلود طرح نتايج سرشماري از مرغداري هاي پرورش مرغ تخمگذار

دانلود طرح نتايج سرشماري از مرغداري هاي پرورش مرغ تخمگذار

جدول هاي آماري
17 ............................... 1370- -1 تعداد و وضع فعاليت مرغداري هاي پرورش مرغ تخمگذار طي سال هاي 1390
17 ................................. . 1374- -2 مقدار توليد تخم مرغ در مرغداري هاي پرورش مرغ تخمگذار كل كشور: 1389
18 .......................... 1389- -3 مرغداري هاي پرورش مرغ تخمگذار بر حسب وضع فعاليت و استان: 1390
19 ......................... . -4 تعداد كل سالن ها و سالن هاي داراي انواع سيستم قفس و سالن هاي فاقد سيستم قفس بر حسب استان: 1390
20 .................................. -5 تعداد و ظرفيت كل سالن ها بر حسب استان: 1390
21 ................................... -6 تعداد و ظرفيت سالن هاي داراي انواع سيستم قفس بر حسب استان: 1390
22 ............................. . -7 وضعيت گله هاي مرغ تخمگذار موجود در اول سال بر حسب استان: 1389
23 .................... . -8 وضعيت گله هاي مرغ تخمگذار نژاد هاي لاين موجود در اول سال بر حسب استان: 1389
24 .................. . -9 وضعيت گله هاي مرغ تخمگذار ساير نژاد هاي موجود در اول سال بر حسب استان: 1389
25 .......................... -10 وضعيت و ارزش گله هاي پولت ريخته شده بر حسب استان: 1389
26 ....................... -11 وضعيت گله هاي پولت ريخته شده نژاد هاي لاين بر حسب استان: 1389
27 ......................... . -12 وضعيت گله هاي پولت ريخته شده ساير نژاد ها بر حسب استان: 1389
28 .............................. -13 مقدار انواع توليدات بر حسب استان: 1389
29 ........................... . -14 ارزش انواع توليدات بر حسب استان: 1389
30 ................... -15 مقدار و ارزش خوراك مرغ مصرف شده بر حسب استان: 1389
31 ................ . -16 تعداد شاغلان و انواع پرداختي به شاغلان با مزد و حقوق بر حسب جنس و استان: 1389
چكيده نتايج سرشماري از مرغدار يهاي پرورش مرغ تخمگذار- 9 1390

برای خرید و دانلود این محصول لطفا به انتهای همین صفحه مراجعه بفرمایید

 

آیا منظور شما این بود؟: سرشماري از مرغداريهاي پرورش مرغ تخمگذار
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنید
[PDF]چكيده نتايج سرشماري از مرغداري‌هاي پرورش مرغ تخمگذار
www.amar.org.ir/Portals/0/Files/.../ch_morgh_tokhmgozar_90.pdf
۳ مرداد ۱۳۹۰ ه‍.ش. - رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي. ﻣـﺮﻛـﺰ آﻣـﺎر اﻳـﺮان. ﭼﻜﻴﺪه. ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺳﺮﺷﻤﺎري. از ﻣﺮﻏﺪاري. ﻫﺎي. ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار. ﺳﺎل. 1390 ...
شما از این صفحه در 4/28/16 بازدید کردید.
[PDF]چكيده مرغداري پرورش مرغ تخمگذار - مرکز آمار ایران
www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1391/ch_morght_91.pdf
۱۴ فروردین ۱۳۷۰ ه‍.ش. - رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي. ﻣـﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان. ﭼﮑﯿﺪه. ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﺳﺮﺷﻤﺎري. از ﻣﺮﻏﺪاري. ﻫﺎي. ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار. ﺳﺎل. 1391 ...
[PDF]چکيده نتايج مرغداري گوشتي - مرکز آمار ایران
www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1391/ch_m_gushti91.pdf
۱۴ فروردین ۱۳۷۰ ه‍.ش. - ﻣـﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان. ﭼﮑﯿﺪه. ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﺳﺮﺷﻤﺎري. از ﻣﺮﻏﺪاري. ﻫﺎي. ﭘﺮورش. ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ. ﺳﺎل ... ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ دو رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻬﻢ ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ و ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار در ﺗﯿﺮﻣـﺎ.
[PDF]سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار 1391
ostan-th.ir/uploads/2/.../نشريه%20مرغداري‌هاي%20مرغ%20تخمگذار-91.pd...
رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي. ﻣـﺮﻛـﺰ آﻣـﺎر اﻳـﺮان. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎري از ﻣﺮﻏﺪاري. ﻫﺎي. ﭘﺮورش ﻣﺮغ. ﺗﺨﻤﮕﺬار. ﺳﺎل. 1391. Page 2. Page 3. ❒. ﻧﺸﺎﻧﻪ. ﻫﺎﻱ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
نشریه نتایج سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار سال ...
demo2.sci.org.ir/Default.aspx?tabid=123&articleType=ArticleView...
بر اساس نتايج حاصل از اجراي طرح در سال 1391، تعداد 1350 مرغداري با فعاليت پرورش مرغ تخمگذار در كشور وجود داشته است كه از اين تعداد 1133 واحد مرغداري فعال و 217 ...
نتایج سرشماری مرکز آمار اعلام شد / کاهش تولید تخم‌مرغ در سال ...
www.hakimemehr.ir/.../نتایج-سرشماری-مرکز-آمار-اعلام-شد-کاهش-تولید-...
۱۱ بهمن ۱۳۹۱ ه‍.ش. - این آمارگیری که تمامی مرغداری‌های پرورش مرغ تخمگذار واقع در نقاط شهری و روستایی کشور حاصل از فهرست به هنگام شده مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار ...
کتاب نتایج سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار و ...
ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1320823
کتاب نتایج سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار و پولت کشور سال 1385 انتشارات مرکز آمار ایران رحلي شومیز تاریخ چاپ86/05/16 نوبت چاپ1.
کتاب نتایج سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار سال ...
www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode...
کتاب نتایج سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار سال 1390 انتشارات مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری های بین الملل رحلي شومیز تاریخ ...
آدینه بوک: نتایج سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار و ...
www.adinehbook.com/gp/product/9643655143
نتایج سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار و پولت کشور سال 1385 - 978-964-365-514-3 - بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران - خرید و ارسال کتاب.
[PDF]ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣĤﺧﺬ 1384
www.khorasan.ir/portals/4/manabe24.pdf
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎرﮔﻴﺮي از ﻣﺮﻏﺪارﻳﻬﺎي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻛﺸﻮر. 1383. 28 - 4. 32-4 و. 34-4 و. و. 39 - 4. ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان. ﻧﺘﺎ ﻳﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎري از ﻣﺮﻏﺪارﻳﻬﺎي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار. 1382. 29. –. 4. و.
قیمت قفس پرورش مرغ تخم گذار - پرورش مرغ
morghak.parsiblog.com/Posts/201/
۲۸ آبان ۱۳۹۲ ه‍.ش. - بازار بزرگ کشاورزی ایران - قفس مرغ تخمگذار و گوشتی Univent . ... نشریه نتایج سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار سال 1391 در .
نتایج سرشماری واحدهای گوشتی و تخمگذار کشور در سال 1390
www.itpnews.com/.../ntayj-srshmary-vahdhay-gvshty-v-tkhmgzar-kshvr...
در ماه رمضان؛ قیمت مرغ افزایش خواهد یافت ... انتشار اطلاعات آخرین سرشماری های انجام شده در خصوص مرغداران گوشتی و تخمگذار کشور ... نتایج سر شماری واحدهای تخمگذار.
دريافت فايل مطلب
www.infopoultry.net/getd.k052yt0kka26y.html
۱۲ بهمن ۱۳۹۱ ه‍.ش. - متن : بررسی سری زمانی اطلاعات مرغداری های پرورش مرغ تخم گذار از سوی مرکز آمار، ... این آمارگیری که تمامی مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار واقع در نقاط شهری و ... این آمارگیری به روش سرشماری انجام شده و استخراج و انتشار داده های آن با ...
چكيده نتايج سرشماري از مرغداري‌هاي پرورش مرغ تخمگذار - 1390
iranwiki.net/detail/426373/article/2
8چكيده مرغداري پرورش مرغ تخمگذار - مرکز آمار ایران ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ دو رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻬﻢ ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ و ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار در ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﺳـﺎل. 1391. ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ..... ﺗﺨﻤﮕﺬار. -.
سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار سال 1388 نام و ...
www.lib.ir/book/.../سرشماری-از-مرغداری-های-پرورش-مرغ-تخمگذار-سال-13...
مشخصات کتاب سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار سال 1388 نام و نشان مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار کشور در کتابخانه سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری ...
یافته های مهم سرشماری از مؤسسات جوجه کشی مزارع مرغ مادر و ...
www.noormags.ir/.../یافته-های-مهم-سرشماری-از-مؤسسات-جوجه-کشی-مزارع-م...
مجله: بررسی های آمار رسمی ایران - مرداد و شهریور 1366 - شماره 16 ; ; یافته های مهم سرشماری از مؤسسات جوجه کشی مزارع مرغ مادر و مرغداری های پرورش دهنده مرغ تخمگذار کشور ...
چكيده نتايج سرشماري از مرغداري‌هاي پرورش مرغ تخمگذار - 1390
magifa.com/detail/600642/article/1
نتايج سرشماري مرغداريهاي اجداد - ﻣـﺮﻛـﺰ آﻣـﺎر اﻳـﺮان. ﭼﻜﻴﺪه. ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺳﺮﺷﻤﺎري. از ﻣﺮﻏﺪاري. ﻫﺎي. ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار. ﺳﺎل ..... ﻣﺎ از ﺷﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻠﻲ، ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻻﻳﻦ، ﭘﺮورش ﻣﺮغ اﺟﺪاد، ﭘﺮورش ...
چكيده نتايج سرشماري از مرغداري‌هاي پرورش مرغ تخمگذار - 1390
iranimag.ir/detail/875074/article/2
8چكيده نتايج سرشماري از مرغداري‌هاي پرورش مرغ تخمگذار - 1390 ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ دو رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻬﻢ ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﻲ و ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار در ﻣﺎه. ﻫﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣـﺮداد ... ﺑﺮاي اﺟﺮاي ...
کتاب نتایج سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار سال ...
iranbuybook.com › تکنولوژی › کشاورزی › دامپروری
خرید کتاب نتایج سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار سال 1390 - گردآورنده : مرکز آمار ایران - انتشارات مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری های ...
چكيده نتايج سرشماري از مرغداري‌هاي پرورش مرغ تخمگذار - 1390
linkcheh.com/4022431
8چكيده نتايج سرشماري از مرغداري‌هاي پرورش مرغ تخمگذار - 1390 ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ دو رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻬﻢ ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﻲ و ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار در ﻣﺎه ..... از ﺷﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻠﻲ، ﭘﺮورش ...
نشریه نتایج سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار سال ...
iranmagfa.com/4660782
برای مشاهده مطلب فوق، از لینک زیر استفاده نمایید و یا کد کیو-آر زیر را اسکن کنید: نشریه نتایج سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار سال 1391 در .
[PDF]٧٤٨
ostan-kb.ir/ostankb_content/media/image/2008/12//268_orig.pdf
ﻍ ﺗﺨﻤﮕـﺬﺍﺭ ﻭ. ﭘﻮﻟﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺳﺎﻝ .١٣٨١. ٣٦-٤ﻭ٢٧-٤ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻱ ﻣﺮﻏﺪﺍﺭﻳﻬﺎﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣـﺮﻍ ﺗﺨﻤﮕـﺬﺍﺭ ﻭ. ﭘﻮﻟﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺳﺎﻝ .١٣٨٤. ٣٦-٤ﻭ٢٧-٤،٣٠-٤،٣٢-٤ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻱ ﻣﺮﻏﺪﺍﺭﻳﻬﺎﻱ ﭘـﺮﻭﺭﺵ ﺩﻫﻨـﺪﻩ ...
اُاُجوو (OojoO) - مرغداري
www.oojoo.ir/posts/مرغداري
سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار 1391. ﻃﺮﺡ ﺁﻣﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﺮﻏﺪﺍﺭﻱ. ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﺭﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻬﻢ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺮﻍ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺮﻍ ﺗﺨﻤﮕﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﺗﻴﺮﻣـﺎﻩ ﺳـﺎﻝ. ۱۳۹۱.
سرشماری از مرغداری‌های پرورش دهنده مرغ تخمگذار کشور
ganj.irandoc.ac.ir/articles/388607
مدیریت آمارهای کشاورزی به منظور پاسخ به درخواست های مکرر دستگاه های اجرایی و برنامه ریزی طرح سرشماری از مرغداری های پرورش‌دهنده مرغ تخمگذار را تهیه و آنرا درسال ...
آموزش مرغداري و پرورش مرغ گوشتي
klashinkof.rozblog.com/post/464
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. - سي دي آموزش پرورش مرغداري مرغ گوشتي و مرغ تخم گذار. 4 . آموزش پرورش مرغ .... مركز آمار ايران سرشماري از مرغداري هاي پرورش مرغ گوشتي سال 1391 .
نگاه اجمالی به صنعت طیور کشور-1393 - صفحه اصلي
animal-informatics.com/_.../13/iran_poultry_information_1393.html
۲۳ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - کوتاهی دوره پرورش، سهولت تولید گوشت و تخم مرغ، قیمت ارزان، بالا ... مزارع مرغ لاین، اجداد، مادر، جوجه‌کشی‌ها و مرغداری‌های گوشتی و تخمگذار ... در سال 1393 سرشماری جامع کشاورزی انجام شد و اطلاعات و جداول آن در سایت مرکز آ‌مار ایران در دسترس است. ..... از قبیل کاشه تنوع زیستی و انقراض گونه های بومی و امثال آن می‌باشد.
سرشماری از مرغداری‌های پرورش مرغ تخمگذار سال 1388 نام و ...
www.faraketab.ir/.../سرشماری-از-مرغداری-های-پرورش-مرغ-تخمگذار-سال-1...
دانلود رایگان اپلیکیشن از طریق لینک های زیر: ... سرشماری از مرغداری‌های پرورش مرغ تخمگذار سال 1388 نام و نشان مرغداری‌های ... موضوع: مرغ و خروس‌ها -- ایران -- آمار.
نتایج سرشماری از مرغداری‌های پرورش مرغ تخمگذار و پولت ...
www.aftabir.com › دانشنامه ها › کتاب‌های منتشرشده در ایران › دامپروری
نتایج سرشماری از مرغداری‌های پرورش مرغ تخمگذار و پولت کشور سال 1385. ... از شیر فله ای بهتر است؟ شیر یکی از فرآورده های دامی است که بر اساس توافق سازمان …
آموزش مرغداری و پرورش مرغ گوشتی
m-sadeghi.saharstore.ir/page-20150.html
آموزش ویژه پرورش مرغ گوشتی،پرورش مرغ تخم گذار ،راه اندازی مرغداری. ... سرشماري از مرغداري هاي پرورش مرغ گوشتي سال 1391 - مرکز آمار ایران. سرشماري از مرغداري هاي ...
اطلاعات کتاب : فهرست نام و نشان مرغداریهای پرورش‌دهنده مرغ ...
vista.ir/book/779370
در این میان، پرورش مرغ خانگی به دلیل سهولت پرورش، تمایل بیش‌تر مصرف کنندگان عام ... از مرغداریهای پرورش‌دهنده مرغ تخمگذار و پولت کشور - 1380 · نتایج سرشماری از ... از شبکه های معاند اظهار نظر کرده بودید که هیچ تصویری از آرشیو خارج نشده است.
[PDF]1391( ﺑﻬﺎر ) ﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺎزه
lib.cbi.ir/LinkClick.aspx?fileticket=MGI2wpYHQT0%3D&tabid=38
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان. ﺷﻤﺎره. ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ. ،. ﺑﻬﺎر. 1391. ❖. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺎزه. ﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. (. ﺑﻬﺎر. ) ...... از ﻣﺮﻏﺪاري. ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار ﺳﺎل ... ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻣﺮﻏﺪارﻳﻬﺎي ﭘﺮورش. دﻫﻨﺪه ﻣﺮغ ...
ایرنا - آغاز سرشماری عمومی کشاورزی از مهر ماه سال جاری
www.irna.ir/fa/.../آغاز_سرشماری_عمومی_کشاورزی_از_مهر_ماه_سال_جاری
۵ مرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش. - با انجام سرشماری های عمومی کشاورزی زمینه های لازم برای آمارگیری های ... همچنین آمارگیری از مرغداری های صنعتی شامل مرغداری های گوشتی، مرغداری های تخمگذار و ... در سرشماری سراسری کشاورزی سال 93 سرشماری از موسسات پرورش قارچ ...
معاون آمار واطلاعات استان: آغاز طرح آمارگیری مرغداری های ...
www.mpo-kz.ir/webui/Default.aspx?tabid=62&articleType...28
۱۴ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - طرح آمارگیری مرغداری های صنعتی استان خوزستان به صورت همزمان با سراسر ... طرح برای مرغداری های تخم گذار به صورت سرشماری و برای مرغداری های گوشتی ... و هزینه های مرغداری ها، متوسط دوره ها و گله های پرورش مرغ تخمگذار و گوشتی، ...
پرورش مرغ تخمگذار pdf | مرجع پاسخگویی
www.iresearch.ir/Default.aspx?q=پرورش_مرغ_تخمگذار_pdf&id...t...
ﻫﺎی. ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار. ﺳﺎل. 1391 ... چکیده نتایج سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار amar/ch_morgh_tokhmgozar_90.pdf Jul 25, 2011 - رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری.
مرغ تخمگذار
www.henlaying.blogfa.com/
نرم افزار تخصصی پرورش مرغ تخمگذار (طراح مهرداد تقی زاده) به همراه کتاب مدیریت ... 7- محاسبه بهترین زمان برای واکسیناسیون جوجه های تخمگذار بر علیه بیماری گامبرو ... طبق آخرین سرشماری صورت گرفته در سال 1390 مرکز آمار ایران، 1286 واحد پرورش مرغ ... استآنهای آذربایجان شرقی، خراسان و قم بیشترین واحد مرغداری مرغ تخم‌گذار در ...
[PDF]گروه استخراج، بازبینی وپردازش داده های آماری : تهیه و تنظیم ١
amar.kr.ir/uploads/amal90.pdf
طرح سرشماری و طرح آمار گیری نمونه ای ساالنه و فصلی و انتشار نتایج آن ها ،تولید حساب های ملی ومنطقه ..... سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار و گوشتی ...
تحلیل کسب و کار صنعت طیور Etarh.com - ایطرح
www.etarh.com/taliltoyor.htm
چکیده های سرشماری از مرغداری های گوشتی و تخم گذار کشور توسط مرکز آمار طی سالهای ... پرورش مرغ گوشتی و تخم گذار در کشور و استان به وضوح از آمارنامه های مرکز آمار ...
[PDF]منابع
amar-lr.ir/Dorsapax/userfiles/Sub18/fehresteManabevaMakhez.pdf
شناسنامه آبادی های استان لرستان . تهران : 1931 . -4 ... سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبتان متاه. 1911 .... نتای سرشماری مرغداری های پرورش دهنده مرغ تخمگذار و. پول کشور.
مرغداری PDF - PDF مقاله نرم افزار جامع مديريت واحد هاي مرغداري ...
www.goodlooking.ir/nfcmsjmtynrnjdsdsncdydsdscjctdqnjrctcmcq.html
مديريت مزارع مرغ در كليه سطوح گوشتي و تخمگذار و کنترل فعاليتهايي که در مزارع ... ﺳﺮﺷﻤﺎري. از ﻣﺮﻏﺪاري. ﻫﺎي. ﭘﺮورش. ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ. ﺳﺎل. 1391 ...نرم افزار جامع مديريت واحد ...
[PDF]- ١٣٨٨ ﻫﺎﻱ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻣﺮﻏﺪﺍﺭﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻇﺮﻓﻴﺖ
www.mcls.gov.ir/icm_content/media/article/36.pdf
۳۰ خرداد ۱۳۹۱ ه‍.ش. - ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﻱ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻃﺮﺡ. ,. ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﻏﺪﺍﺭﻱ. ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺮﻍ ﺗﺨﻤﮕﺬﺍﺭ ﻭ ﻣﺮﻏﺪﺍﺭﻱ. ﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺮﻍ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ.
تخم مرغ های ایرانی کجا تولید می شوند؟/ اینفوگرافیک
www.khabaronline.ir/detail/202620/Economy/agricultural
۱۶ اسفند ۱۳۹۰ ه‍.ش. - بر اساس آخرین سرشماری اعلام شده مرکز آمار در ایران 1268 واحد پرورش مرغ تخم گذار وجود دارد که در سال 89 بالغ بر 1018 واحد از این مرغداری ها فعال و ...
پلدشت
milad6013.blogfa.com/
براساس آمار ارايه شده در آخرين سرشماري مرغداري‌هاي گوشتي كشور در سال 1375، تعداد ... اين واحدها به علت نداشتن شرايط مناسب پرورش طيور اقدام به توليد گوشت مرغ با هزينه ..... پولت مرغ تخمگذار در 20-18 هفتگی تخمگذاری را شروع می كند و در حدود 35 ...
[PDF]فهرست منابع و ماخذ - استانداری سیستان و بلوچستان
www.sb-ostan.ir/sbportalsd_content/media/image/2015/.../4471_orig.pdf
39-4. ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻣﺮﻏﺪاري. ﻫﺎي. ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار. 1384. 26-4 ... ﻫﺎي. 1375. ،. 1380. و. 1385. اﻟﯽ. 1389. 36-4. ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﺸﺎورزي اﺳﺘﺎ.
سقزنیوز/تلف شدن ۵ هزار مرغ تخمگذار در سقز - سقز نیوز سقز ...
saqqez-news.ir/سقزنیوزتلف-شدن-5-هزار-مرغ-تخمگذار-در-سق/
۴ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - ۵ هزار قطعه مرغ تخمگذار یکی از مرغداری‌ های شهرستان سقز به دلیل وزش باد ... پیشداد همچنین عنوان کرد: سه واحد پرورش مرغ بلدرچین با ظرفیت ۱۳ هزار و ...
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل - معاونت آمار و اطلاعات
ardabilmpo.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=130
طرح جمع آوری اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های استان. 94/02/01. 95/01/10 ... طرح آمارگیری از مرغداري‌هاي پرورش مرغ گوشتي و تخمگذار. 94/05/09.
دفتر آمار و اطلاعات استانداري اردبيل - Home
amar.ostan-ar.ir/
طرح جمع آوری اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های استان. 94/02/01. 95/01/10 ... طرح آمارگیری از مرغداري‌هاي پرورش مرغ گوشتي و تخمگذار. 94/05/09.
مرغداری PDF - چکيده نتايج مرغداري گوشتيمرکز آمار ایران
www.wikiaworld.ir/cydysjmtynrcnctcjctnscndsdcdyncrctdfcq.html
۱۴ فروردین ۱۳۷۰ ه‍.ش. - ﻣـﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان. ﭼﮑﯿﺪه. ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﺳﺮﺷﻤﺎري. از ﻣﺮﻏﺪاري. ﻫﺎي. ﭘﺮورش. ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ. ﺳﺎل. ... مديريت مزارع مرغ در كليه سطوح گوشتي و تخمگذار و کنترل فعاليتهايي که ...
اجراي طرحهاي آمارگيري ويژه جداول داده ستانده بخش كشاورزي
ostandari-zn.ir/.../اجراي-طرحهاي-آمارگيري-ويژه-جداول-داده-ستانده-بخش-كش...
۲۰ بهمن ۱۳۹۲ ه‍.ش. - مركز آمار ايران در راستاي اجراي وظايف قانوني خود در زمينه تهيه حساب هاي ملي ... در تهيه جداول داده-ستانده ضمن استفاده از نتايج سرشماري ها و آمارگيري هاي مختلف و استفاده از آماره هاي ... 2-طرح آمارگيري تفصيلي از مرغداري هاي پرورش مرغ گوشتي. 3-طرح آمارگيري تفصيلي از مرغ مادر. 4-طرح آمارگيري تفصيلي از تخمگذار.
[PDF]ﮔﺬار اﻳﺮان واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ و ﺷﻜﺎف ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻓﻨﻲ ﺑ
www.ensani.ir/storage/Files/20130702160149-9441-83.pdf
توسط اسفنجاری کناری - ‏2013
۱۱ تیر ۱۳۹۲ ه‍.ش. - واﺣﺪي از ﺳﺮﺷﻤﺎري واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ ... ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي. : ﻛﺎرآﻳﻲ ﻓﻨﻲ. ،. ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮزي ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺗﺼﺎدﻓﻲ. ، ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ. ﮔﺬار ... ﻛﺎراﻳﻲ ﻓﻨﻲ و ﺷﻜﺎف ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ... ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار. ﻛﺸـﻮر ..... واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورش ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ.
تحلیل کسب و کار ( سطح صنعت ) - خانه
skh-poultry.ir/index.php?obj=Page&task=Show&code=34
۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش. - چکیده های سرشماری از مرغداری های گوشتی و تخم گذار کشور توسط مرکز آمار طی ... با توسعه واحدها و گسترش بازارهای مصرف ، حصولات جدیدی از جمله مرغ سبز .... از این جهت تازه واردان خصوصاً درصنعت پرورش طیور گوشتی و تخم گذار می ...
تعاونی های مرغداران مرغ تخمگذار - مطلب ها
ww2.matlabhaa.ir/detail/229a628b355680916b3fd16b8f28c130/.../0/
تعاونی های مرغداران مرغ تخمگذار،عرضه کننده انواع جوجه یکروزه گوشتی naeimco epage ir ... مرغداری تخمگذار ساینا . bankpoultry مرکز اطلاع رسانی طیور ،نتایج سرشماری ... پرورش مرغ مادر تخمگذار مرغداری ،پرورش طیور جوجه یکروزه تخمگذار مرغداری مرغ ...
وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - دکتر مازیار محیطی ...
staff.guilan.ac.ir/mmohiti/?lg=0
دوره آموزش پرورش شتر مرغ از سازمان جهاد کشاورزي. - دوره «پرورش طيور در مناطق گرمسيري» از مركز بين المللي مطالعات پيشرفته .... اثرات ويتامين‌هاي E و C بر عملكرد مرغ‌هاي تخمگذار، فراسنجه‌هاي خوني و كلسترول ... اثرات آنتي‌بيوتيک، پروبیوتیک، پري‌بيوتيک و مولتي آنزیم در جیره های پلت ..... آمار سرشماری مرغداری های گوشتی 1391.
[PDF]اصل مقاله (1563 K) - پژوهش های نوین در طیور
nrp.kiau.ac.ir/article_518188_21da61ad08b6032088285340fc822bc4.pdf
بررسی صرفه وسعت اقتصادی واحدهای صنعتی پرورش مرغ تخمگذار ایران. ... بررسی سودآوری واحدهای مرغداری در استان مازندران با استفاده از تکنیک سود رفتاری و مدل ..... مطالعه استفاده شد از یک نمونه 477 واحدی است که از سرشماری واحدهای صنعتی که توسط ...
دفتر آمار و فناوري اطلاعات /سرشماری عمومی کشاورزی مهرماه ...
www.maj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object...
وی افزود: با انجام این سرشماری آمار و اطلاعات پایه همه بهره برداری های کشاورزی ... همچنین آمارگیری از مرغداری های صنعتی شامل مرغداری های گوشتی ،مرغداری های تخمگذار و ... های دارای خرما ،آمارگیری از بهره برداران جنگل ،آمارگیری از کارگاه های پرورش ماهی ...
سیمای استان آذربایجان شرقی
www.iranslal.com/slal_old/state/az-shargi.htm
برپایهٔ سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ خورشیدی، جمعیت استان .... جدول 3 - آمار مرغداري هاي صنعتي و نيمه صنعتي ( سال 1390 ) (كليه واحدها اعم از دارنده ... واحد شمارش, مرغ گوشتی, مرغ تخمگذار, مرغ مادر گوشتی, مرغ مادر تخمگذار, پولت تخمگذار, واحدهای جوجه کشی ... جدول 5 - آمار مزارع صنعتي و نيمه صنعتي پرورش آبزيان ( سال 1390 ) ...
پرورش مرغ تخم گذار pdf - دام و طیور و آبزیان - JavanBlog.IR
toyor.javanblog.ir/505071-++++پرورش+مرغ+تخم+گذار+pdf.html
۴ اسفند ۱۳۹۲ ه‍.ش. - کانون سراسری انجمنهای صنفی پرورش دهندگان مرغ تخمگذار ایران ... چكيده نتايج سرشماري از مرغداري‌هاي پرورش مرغ تخمگذار - 1390. www.amar.org.ir/.
فهرست نام و نشان مرغداريهاي پرورش‌دهنده مرغ تخمگذار، مؤسسات ...
en.icnc.ir/index.aspx?pid=289&metadataId...مرغداری%20ایران...
فهرست نام و نشان مرغداريهاي پرورش‌دهنده مرغ تخمگذار، مؤسسات پرورش‌دهنده مرغ مادر و ... توصیفگر : مرغداري--ايران--فهرستها ... نتايج سرشماري از مرغداري‌هاي پرورش مر.
طرح توجیهی احداث مرغداری تخم گذار - بهار فایل
www.baharfile.ir/product/7698/طرح-توجیهی-احداث-مرغداری-تخم-گذار
کمترین مشکل را داشته باشــــــــــد تا استرسها باعث کاهش تولید نشوند. فهرست : مقدمه آشنایی با انواع سالن های پرورش مرغ تخم گذار سالنهای مرغداری با سیستم باز
قیمت تخم مرغ - فودپرس
www.foodpress.ir/Tag/?key=قیمت+تخم+مرغ
سرشماری کشاورزی .... مواد غذایی> مرکز آمار ایران، نرخ تورم در محصولات تولیدی مرغداری‌های صنعتی کشور در ۴ فصل منتهی به بهار امسال را ۲.۲۰ درصد اعلام شد. ... مواد غذایی> دبیرکل کانون انجمن های صنفی پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت: در صورت به ...
پرورش مرغ گوشتی تخم گذار - بوقلمون پرورش
niazrooz.arisfa.com/post39.html
پرورش مرغ گوشتی تخم گذار - آموزش صنعت دام و طیور - آموزش های کشاورزی و صنعت های مرتبط. ... چكيده نتايج سرشماري از مرغداري‌هاي پرورش مرغ تخمگذار - 1390
جوجه های رنگی - حیوانات آموزه های خلقت(کفترچاهی) - blogfa.com
kaftarchahi.blogfa.com/8501.aspx
در کارخانجات جوجه کشی (جوجه های نژاد تخمگذار)پس از خروج جوجه ها از تخم عمل ... آنها را تعیین می کند؛جوجه های ماده برای پرورش و ایجاد گله های تخمگذار توسط مرغداران ...... در این منطقه براساس آخرین سرشماری (سال84) حدود 2300 راس از این حیوان زیبا و حساس ...
فعالیت های شاخص بخش - پورتال سازمان جهاد کشاورزی استان ...
fajo.ir/index.php/component/content/article?id=192
۱۰ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. - فعالیت های شاخص بخش کشاورزی استان فارس در دولت تدبیر و امید .... معرفی 103 طرح گلخانه و پرورش قارچ به مدیریت شعب بانک کشاورزی جهت استفاده از تسهیلات صندوق ... 4 طرح مرغ تخمگذار، 290000 قطعه، 7500 تن، تخم مرغ ... فارس تنها استاني بوده است كه موفق به سرشماري كامل از كلني هاي زنبور عسل گرديد.
خبرگزاری ایمنا - تولید سالیانه 13 هزار تن تخم مرغ در نجف آباد
www.imna.ir/fa/doc/news/.../تولید-سالیانه-13-هزار-تن-تخم-مرغ-نجف-آب...
۲۲ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - ... 23 واحد مرغداری پرورش مرغ تخم گذار سالانه 13 هزار تن تخم مرغ را روانه بازار می کنند. ... مطهري از دیگر اقدامات جهاد کشاورزی نجف آباد طی هفته های اخیر را توزیع ... گلوگاه انار، پایان سرشماری عمومی زنبور عسل، برگزاری کلاس آموزشی- ...
فصل 4 - کشاورزی، جنگلداری و شیلات » سیمابر استان گلستان
simabar.golestanp.ir/.../186-فصل-4---کشاورزی،-جنگلداری-و-شیلات.ht...
۱۶ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - در سرشماری عمومی کشاورزی سال 1382، اگر فعالیت‌های یک واحد تولیدی کشاورزی در ... 5- پرورش ماكيان: حداقل 10 قطعه مرغ، خروس، جوجه و يا ساير انواع ماكيان. .... مرغ و خروس گوشتي و مرغ مادر تخمي براي توليد جوجه‌هاي مرغ تخمگذار پرورش داده مي‌شود. ... شاغلان گاوداري‌ها و مرغداري‌هاي صنعتي: كليه‌ی كاركناني كه در داخل يا خارج ...
[PDF]ﺳﺎﻝ ﻧﺎﺷﺮ ﻧﺸﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺩﻳﻒ
iausr.ac.ir/Files/marja-farsi-90.pdf
6. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻣﺎﺭ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﺮﻏﺪﺍﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺮﻍ ﮔﻮﺷﺘﻲ. 1390. ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﺎﺭ. 1390. ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﺎﺭ. ﺍﻳﺮﺍﻥ. 7. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺮﻏﺪﺍﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺮﻍ ﺗﺨﻤﮕﺬﺍﺭ. 1390. ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﺎﺭ. 1390. ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﺎﺭ. ﺍﻳﺮﺍﻥ. 8.
وضعیت بخش مرغ تخم‌گذار در کشور
henlaying.promo-amdindonesia.com/page-185093.html
استآنهای آذربایجان شرقی، خراسان و قم بیشترین واحد مرغداری مرغ تخم‌گذار در کشور را دارا هستند. ظرفیت مرغ تخم‌گذار در کشور ما طبق سرشماری مرکز آمار ایران(1390)، بالغ بر 68 ... بخش پرورش مرغ تخم‌گذار همانند سایر بخش‌‌های طیور در ایجاد اشتغال در کشور ... نتیجه بازی تراکتورسازی و صبا در جام حذفی 94 · تیتر و عناوین روزنامه های ...
( الامتو) Elamtu - سری های زمانی شاخص های آماری کشور
elamtu.blogfa.com/post-27.aspx
سری های زمانی شاخص های آماری کشور ... مقدار توليد شير در گاوداري هاي صنعتي ( 1385-1369) ... مقدار توليد تخم‌مرغ در مرغداري‌هاي پرورش مرغ تخمگذار (1385-1375) ...
طرح آمارگیری مرغداری های صنعتی خوزستان 17 مردادماه آغاز می شود
www.ghatreh.com/.../طرح-آمارگیری-مرغداری-های-صنعتی-خوزستان-مردادماه-آ...
۱۴ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - وی افزود: این طرح برای مرغداری های تخم گذار به صورت سرشماری و برای مرغداری ... های مرغداری ها، متوسط دوره ها و گله های پرورش مرغ تخمگذار و گوشتی، ...
sitemap - کشاورزی
mazraehdaran.com/نقشه-سایت
طرح های توجیهی کشاورزی ... جوجه های گوشتی · عوامل موثر در بهره وری در مزارع پرورش طیور · تأمین روشنایی مرغداری های جامائیکا از انرژی ... تاثیر سه واریته سورگوم بر کمیت و کیفیت تخم مرغ مرغ های تخمگذار · پرورش مرغهای بدون پر ...... زنبور عسل در لارستان سرشماری شدند · عملكرد زنبورداران در ارتقای كیفیت عسل بسیار تعیین‌كننده ...
تخمگذار اعلام
www.divi.ir/تخمگذار-اعلام/
نتایج سرشماری مرکز آمار اعلام شد کاهش تولید و پرورش مرغ تخمگذار در تیرماه. بیشتر... موسسه اطلاعات مرغداری نتایج آمارگیری از مرغداریها اعلام شد. مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری از ... نحوه محاسبه ظرفیت قفس های پرورش مرغ تخمگذار سازمان نظام.
احداث مرغداری سنتی
www.bargozideha.com/tag/احداث-مرغداری-سنتی
ملاحظات فنی و اقتصادی در احداث سالن های نوین مرغداری .... مزیت پرورش مرغ بومی در بستر، نسبت به نگهداری در قفس بیشتر است. ... با موفقیت کامل در تولید مرغهای گوشتی ، بوقلمون ، مرغهای تخمگذار و نیز در مرغ اجداد استفاده میشود. ... تعداد سکنه آن طبق آمار سرشماری سال ۱۳۸۵ مرکز آمار ایران برابر با ۲۳۲ خانوار و معادل ۷۵۷ نفر بوده که ...
نتایج سرشماری از موسسات پرورش مرغ مادر کشور ۱۳۸۲ ...
www.gisoom.com › تکنولوژی › کشاورزی › دامپروری › ماکیان
نتایج سرشماری از موسسات پرورش مرغ مادر کشور ۱۳۸۲ |فروشگاه محصولات ... (چاپ ۱) نتایج سرشماری از مرغداریهای پرورش دهنده مرغ تخمگذار و پولت کشور - ۱۳۸۲ (چاپ ۱) ...
سازمان دامپزشکی کشور-استان اصفهان
isfahan.ivo.ir/portal/home/showpage.aspx?object...fb3a...
فارم پرورش شتر مرغ : 2 واحد که دارای جمع کل ظرفیت 810 قطعه می باشد . .... تعداد مرغداری های شهرستان، 24 مزرعه گوشتی با ظرفیت پرورش بالغ بر 500000 قطعه، یک مرغداری تخم گذار با ظرفیت 35000 قطعه و تعداد 5 مزرعه پرورش بوقلمون با ظرفیت 24000 قطعه در .... بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت کل شهرستان اردستان ۴۴٬۷۰۹ است.
طرح آمارگیری از مرغداری های صنعتی اجرا می شود / ایرنا
khabarfarsi.com/ext/701673
به گزارش مرکز آمار ایران، 'غلامعلی خیری' روز دوشنبه افزود: این طرح برای مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار به صورت سرشماری و برای مرغداری های پرورش مرغ گوشتی به ...
خبرگزاری آريا - سرشماري عمومي کشاورزي مهرماه امسال انجام مي شود
www.aryanews.com/News.aspx?code=20140727093713659&svc=36
۵ مرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش. - وي افزود: با انجام اين سرشماري آمار و اطلاعات پايه همه بهره برداري هاي ... گوشتي ،مرغداري هاي تخمگذار و پولت مرغداري هاي مادر ،موسسات جوجه کشي ،بهنگام سازي ... جنگل ،آمارگيري از کارگاه هاي پرورش ماهي وآمارگيري کشاورزي روستايي نيز ...
Seraj News Agancy | تولید 559 هزارتن تخم مرغ خوراکی در ...
seraj24.ir/en/news-details/13705/
۲ بهمن ۱۳۹۱ ه‍.ش. - در این آمارگیری که برای مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار و گوشتی به روش سرشماری در سطح کشور اجرا شد، از 12925 نفر روز آمارگیر، بازبین، مسئول ...
معاونت انسانی/قوانین و مقررات
tehran.doe.ir/Portal/home/?news/132243/132242/132241/قوانین-و...
33- واحد بسته بندی آبمیوه و فرآورده های یخی بدون شستشو 34- واحد تولید سالاد الویه و ..... 31- واحد ساخت قفسهای فلزی اتوماتیک مرغ تخم گذار 32- واحد تولید قطعات ...
معاون آمار و اطلاعات خوزستان:طرح آمارگیری مرغداری های صنعتی ...
www.chaharah.com/.../طرح-آمارگیری-مرغداری-های-صنعتی-خوزستان-17-...
۱۴ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - وی افزود: این طرح برای مرغداری‌های تخم‌گذار به‌صورت سرشماری و برای ... ارزش تولیدات و هزینه‌های مرغداری‌ها، متوسط دوره‌ها و گله‌های پرورش مرغ تخمگذار و ...
بهره برداری از واحد مرغداری تخمگذار تمام خودکار کشور در ...
pasokh110.oldblog.ir/.../بهره+برداری+از+واحد+مرغداری+تخمگذار+تمام+خو...
جبارازده به قابلیت های فرهنگی و باستان شناسی شهرستان هشترود اشاره کرده و عنوان ... طبق آخرین سرشماری صورت گرفته در سال 1390 مرکز آمار ایران، 1286 واحد پرورش مرغ ... استآنهای آذربایجان شرقی، خراسان و قم بیشترین واحد مرغداري مرغ تخم‌گذار در ...
کشاورزی و محیط زیست در استان - سولدوز
sulduzcity.ir/کشاورزی-و-محیط-زیست-در-استان/
مرغداريهاي صنعتي پرورش مرغ تخمگذار در سطح استان طي سال ۱۳۸۴، برابر ۵۱ واحد بوده كه جمع كل ظرفيت پرورش مرغ در آنها حدود ۱۰۷۰۴۰۲ قطعه بوده است. از محل فعاليت ...
آب ، كشاورزي و منابع طبيعي :: استانداری کردستان
www.ostan-kd.ir/Default.aspx?TabId=94
توانمندی های اقتصادی استان كردستان در زمینه های آب ، كشاورزی و منابع طبیعی. موقعیت جغرافیایی .... پرورش مرغ مادر گوشتی, 2, 145000 قطعه, 104. كارخانه جوجه كشی ...
بررسی برخی خصوصیات بیماری Colibacillosis در طیور .|
www.mahanegg.com/fa/NEWSVIEW/414
۴ روز پیش - بر اساس سرشماری های صورت پذیرفته ، Colibacillosis بیشترین بیماری گزارش شده در مزارع پرورش طیور ... بیوتیک های مختلفی را دریافت می کنند ، بیشتر از طیور تخمگذاری .... رهیافتی به «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» در عرصه کشاورزی · - "گرفتاری مالی مرغداران در پی کاهش قیمت مرغ · - "همكاري هاي ايران و آلمان در ...
اندیکا نیوز|پایگاه خبری تحلیلی » گزارش عملکرد سال 94 ...
andikanews.ir/?p=11077
۸ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. - ۵- سرشماری و رکوردگیری و ثبت مشخصات زنبورستان ها ۱۱۰ کلنی در ... دارای پتانسیل های بالا جهت پرورش مرغ گوشتی می باشد ، لذا حمایت هرچه ... از ابتدای سال۱۳۹۱ تا کنون تعداد مرغداری های شهرستان از ۲ واحد به ۱۴ ... ضمنا یک واحد مرغ مادر تخم گذار با ظرفیت ۲۳۰۰۰ قطعه نیز تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.
تولید 559 هزارتن تخم مرغ خوراکی در سال‌ جاری - خبرگزاری مهر ...
www.mehrnews.com/news/.../تولید-559-هزارتن-تخم-مرغ-خوراکی-در-سال-ج...
۲ بهمن ۱۳۹۱ ه‍.ش. - در این آمارگیری که برای مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار و گوشتی به روش سرشماری در سطح کشور اجرا شد، از 12925 نفر روز آمارگیر، بازبین، مسئول ...
شرح وظایف - پرتال مديريت جهاد كشاورزی شهرستان تيران و كرون
www.agri-tirankarvan.ir/Default.aspx?tabID=854
اجرای برنامه ها، طرحها و دستورالعمل های مربوط به حفظ وتوسعه پرورش دام در جهت افزایش تولیدات دامی (شیر وگوشت قرمز) در ... سرشماری سالانه زنبورستان های شهرستان - ... ارسال ماهیانه آمار جوجه ریزی مرغداریهای گوشتی و مرغداریهای تخمگذار به استان.
وضعیت بخش مرغ تخم‌گذار در کشور - بلاگ تاپ
henlaying.blogtop.ir/756871/وضعیت-بخش-مرغ-تخم‌گذار-در-کشور
استآنهای آذربایجان شرقی، خراسان و قم بیشترین واحد مرغداری مرغ تخم‌گذار در کشور را دارا هستند. ظرفیت مرغ تخم‌گذار در کشور ما طبق سرشماری مرکز آمار ایران(1390)، بالغ بر 68 میلیون قطعه می‌‌باشد که ... بخش پرورش مرغ تخم‌گذار همانند سایر بخش‌‌های طیور در ایجاد اشتغال در کشور حائز اهمیت است. ... 7PicFun مرجع عکس های خفن و جنجالی ...
نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) 1019-9632 28 109 2016 ...
asj.areo.ir/?_action=xml&issue=10707
در این مطالعه از تعداد 80 قطعه مرغ تخمگذار سویه هایلاینw-36 در قالب یک طرح کاملا ... اما تأثیر معنیداری بر افزایش وزن جوجههای گوشتی در دوره پایانی پرورش نداشت (05/0P). ... آسپرژیلوس اوریزا باکتری های اسید لاکتیکی تخمیر جوجه گوشتی کنجاله سویا .... داده‌های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و سرشماری از کل 44 واحد مرغداری ...
28346 - معرض طهران الدولی للکتاب - کتاب‌ها
www.tibf.ir/ar/book?author.searchType=contains...
نتایج سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار سال 1391. شابک: 9789643658700. نویسنده: مرکز آمار ایران. ناشر: مرکز آمار ایران. قیمت: 25,000 ریال. سال نشر: ...
گاوداری های صنعتی بیش از 55 درصد شیر کشور را تولید می ...
damna.ir/Pages/News-_-2404.aspx
۳ اسفند ۱۳۹۲ ه‍.ش. - بررسی چالش های پیش روی صنعت مرغداری کشور پرورش مرغ با هدف تولید انبوه در ... به گزارش روز شنبه مرکز آمار ایران، نتایج طرح سرشماری از این گاوداری ها که در ... گاوداری صنعتی با ظرفیت 2.2 میلیون راس مربوط به پرورش گاو شیری و بقیه ... همچنین 72.2 درصد از گاوداری های صنعتی فعال و بقیه غیر فعال بوده اند.
[PDF]دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻋﻠﻮم داﻣﻲ و آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر
www.iransas-congress.com/2ndcongress/2nd-congress-1.pdf
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﭘﺮورش ﻣﻴﺶ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻣﺪاران ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣ. ﻴﺶ ﻫﺎي دوﻗﻠﻮزا ﻣﺒﺎدرت ..... وري ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮﻏﺪاري ﺗﺨﻤﮕﺬار اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ... اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺼﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎري و از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺰرﻋﻪ ..... ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ دو ﺳﻮﻳﻪ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار ﺑﻮ. وﻧﺰ ﺳﻔﻴﺪ. و.
کشاورزی - مهاباد از دیدگاه و زاویه ای دیگر (تحلیل و خبر)
mahabad2012.persianblog.ir/tag/کشاورزی
وی گفت: با پایان دوره پرورش این گونه مرغ ها در مرغداری های مهاباد برای نخستین بار گوشت مرغ ... فرماندار شهرستان از یک واحد مرغ تخمگذار با اعلام این خبر افزود: این واحد تولیدی به ظرفیت 30 ... اتمام عملیات میدانی طرح سرشماری عمومی کشاورزی در مهاباد.
گزارش وضعیت کلی منابع کشاورزی استان کرمانشاه | سازمان ...
iaeo.org/kermanshah/?p=117
۱۶ مرداد ۱۳۸۷ ه‍.ش. - تعداد مرغداری های گوشتی صنعتی و مرغ تخمگذار به ترتیب 190 و 17 واحد با ... برنامه ریزی های كلان و گسترده ای در خصوص پرورش ماهی در منابع آبی خرد انجام ... ثبت نام مشارکت در طرح سرشماری کشاورزی سال1393 - 7,635 امتیاز; شیوه ...
بخش کشاورزی، جنگلداری و شیلات سالنامه آماري استان ...
www.tolidnet.ir/content/report/3180/
در این سرشماري برخی از شهرها یا حوزه هاي شهري که تعداد خانوار بهره بردار آنها در ... در صنعت مرغداري ، براي هر یک از فعالیتهاي پرورش مرغ تخمگذار و پولت ، مرغ مادر و ...
مطالب جدیدتر - کشاورز جوان (بانک اطلاعات دام و طیور) - blogfa ...
amirabdollahiyan.blogfa.com/author-amirabdollahiyan.aspx?p=3
از اين سيستم براي پرورش مرغهاي تخم گذار تجاري استفاده مي گردد. اگر براي پرورش ... بطور كلي زنجيره توليد در مرغداري از حلقه هاي زير تشكيل شده است: 1- مزارع ...... ما یک شهری هستیم که مطابق سرشماری سال 75 <


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 540,000 ریال
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 600,000 ریال
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tokhmgozar_431220_5269.zip766.9k

دانلود جزوه و آموزش کامل نحوه طراحی یک واحد مرغداری گوشتی 20.000 قطعه ای

دانلود جزوه و آموزش کامل نحوه طراحی یک واحد مرغداری گوشتی 20.000 قطعه ای دانلود جزوه و آموزش کامل نحوه طراحی یک واحد مرغداری گوشتی 20.000 قطعه ای مقدمه : متقاضیان طرحهای مرغداری و دامداری بعد از انتخاب طرح مورد نظر، بایستی نسبت به تهیه زمین و طی مراحل اداری مربوطه اقدام نموده و در نهایت پروانه تاسیس طرح درخواستی خود را اخذ نمایند و آن مجوزی است که برای احداث تاسیسات مورد نیاز ، بر اساس موافقت صادره ضمن رعایت ضوابط و مقررات نظام دامپروری توسط سازمان جهاد کشاورزی صادر می ...

توضیحات بیشتر - دانلود 60,000 تومان 54,000 تومان 10% تخفیف

دانلود مقاله ایجاد مرغداری کوچک با سود صد درصدی

دانلود مقاله ایجاد مرغداری کوچک با سود صد درصدی دانلود مقاله ایجاد مرغداری کوچک با سود صد درصدی افزایش بی اعتمادی مشتریان به بازار مواد غذایی، میتواند یک فرصت طلایی برای تولیدکنندگان محصولات ارگانیک یا طبیعی تلقی شود. کافی است بدانید که بزرگترین بهره برداران از بازارهای جهان،افرادی بوده اند که نیازهای مشتریان را دقیقتر شناسایی کرده اند. به عنوان مثال استفاده از آنتی بیوتیک و مواد شیمیایی و دارویی در برخی واحدهای صنعتی وبزرگ مرغداری باعث شده ا س ...

توضیحات بیشتر - دانلود 60,000 تومان 54,000 تومان 10% تخفیف

دانلود طرح توجيهي پرورش مرغ گوشتي به ظرفيت 10000 قطعه

دانلود طرح توجيهي پرورش مرغ گوشتي  به ظرفيت 10000 قطعه دانلود طرح توجيهي پرورش مرغ گوشتي  به ظرفيت 10000 قطعه فهرست شامل:  1ـ ساختمانها و تاسیسات هزينه‌هاي مورد نياز  طبق جدول شماره  1 2ـ تجهيزات و تأسيسات و هزينه هاي مورد نياز طبق جدول شماره 2 3ـ پرسنل شاغل در طرح طبق جدول شماره 3 4ـ هزينه هاي جاري طبق جدول شماره 4 5ـ تولیدات طرح طبق جدول شماره 7 6 - پیش بینی حساب سود و زیان طبق جدول شماره 8 برای خرید و دانلود این محص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 60,000 تومان 54,000 تومان 10% تخفیف

تحقیق و مقاله افزایش راندمان سرمایش هوا در مرغداری ها با سرمایش مرکب

تحقیق و مقاله افزایش راندمان سرمایش هوا در مرغداری ها با سرمایش مرکب تحقیق و مقاله افزایش راندمان سرمایش هوا در مرغداری ها با سرمایش مرکب چکیده       گرمای زیاد اثر منفی روی رشد مرغ های گوشتی و تخمگذاری مرغ های تخمی دارد. در برخی از شرایط آب و هوایی، بوسیلة افزایش دبی هوای تعویضی یا افزایش سرعت تعویض هوا می توان از افزایش دما در داخل سالن مرغداری جلوگیری کرد. وقتی این روش ها مؤثر نباشند، باید شیوه های دیگری به کار گرفته شود. تا کنون، ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 60,000 تومان 54,000 تومان 10% تخفیف